Privacybeleid

 Wanneer u zich registreert en vervolgens producten en diensten van onemile gebruikt, via de website van onemile of de mobiele applicatie “onemile E-scooter” (hierna samen de “Diensten”), verzamelt en verwerkt onemile bepaalde persoonlijke gegevens over u. Als onderdeel van ons streven om uw persoonlijke gegevens op een transparante manier te beschermen, willen wij u informeren:


– waarom en hoe onemile uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en opslaat;
– de wettelijke basis waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt; En
– wat uw rechten en onze verplichtingen zijn met betrekking tot een dergelijke verwerking.

In dit Gegevensprivacybeleid betekent “persoonsgegevens” alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van de EU van 27 april 2016 (“AVG”) en eventuele nationale uitvoeringsbepalingen wet- en regelgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, evenals eventuele verdere wetgeving (de “Wetgeving inzake gegevensbescherming”). Er wordt gespecificeerd dat een “identificeerbare natuurlijke persoon” een persoon is die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Type persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, vooral bij het aanmaken en wijzigen van uw account en bij het gebruik van onze Producten en Diensten. De betrokken categorieën gegevens zijn als volgt:

– Identificatiegegevens (naam, bijnaam, telefoonnummer);
– Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres, inloggegevens, wachtwoord, IP-adres, logs en verbindingstijd, cookies en trackers);
– Voertuiginformatie (inclusief eigendomsidentificatie, identificatie van gastgebruikers, crashtijd en -locatie, statistieken over rijgedrag, totaal aantal kilometers, dagkilometers, informatie met betrekking tot het batterijgebruik en de gezondheid, voertuigverzekering, beschadigde elektronische componenten, zware voertuigongevallen, informatie met betrekking tot de simkaart van het voertuig, gebiedsstatistieken van parkeersignalen, informatie met betrekking tot voertuigdiefstal, zoals tijd en locatie waarop het voertuig is gestolen, informatie met betrekking tot het onderhoud van het voertuig;
– Geolokalisatiegegevens.

In het bijzonder is het verzamelen en verwerken van locatiegegevens onderworpen aan de volgende principes:

– U kunt geolocatie op elk moment deactiveren;
– U wordt geïnformeerd dat geolocatie is geactiveerd door het gebruik van een bepaald pictogram.

Juridische gronden en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken als wij geen geldige rechtsgrond hebben. Daarom verwerken we uw persoonlijke gegevens alleen als (i) we hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, (ii) de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van Onemile-diensten of als (iii) de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door Onemile worden nagestreefd. .

Het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens heeft de volgende hoofddoelen:

– U toestaan ​​onemile Diensten en Producten te gebruiken;
– Beantwoorden van klantvragen;
– Het bieden van garantie-/garantiediensten;
– Identificeer defecten en verbeter onemile-producten en -diensten;
– Onemile-diensten personaliseren, met name door middel van advertenties;
– Statisticaliseren;
– Voorkom fraude, criminele activiteiten en misbruik van onemile-producten of -diensten.

Ontvangers van persoonsgegevens en overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan of toegankelijk gemaakt voor derden, behalve aan geautoriseerde personen van onemile en serviceproviders van onemile, voor de verwezenlijking van de hierboven genoemde doeleinden (zoals IT-systeemproviders, hostingproviders, consultants, waarbij wordt verklaard dat elk van deze dienstverleners zijn gebonden aan gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie, momenteel China, met dien verstande dat, aangezien China niet wordt geacht hetzelfde beschermingsniveau te bieden als in de Europese Unie, onemile zich ertoe verbindt alle relevante garanties te nemen op basis van van passende waarborgen zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode

onemile bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens bewaard tijdens de zakelijke relatie en daarna voor promotionele doeleinden, om bewijsredenen en voor boekhoudkundige doeleinden, gedurende een periode die de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen niet overschrijdt.

Beveiliging

onemile heeft adequate technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde, accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, misbruik, openbaarmaking of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten ervan, de risico's die de verwerking met zich meebrengt en de aard van de persoonsgegevens.

onemile verbindt zich ertoe dat al het personeel dat toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens de interne regels en processen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens naleeft om deze te beschermen en de vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Ze zijn ook verplicht om alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te volgen die zijn getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

U kunt eventuele vragen over onze beveiligingsprocedures stellen door een e-mail te sturen naar onemile

Jou rechten

U heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie, beperking, verwijdering en, indien van toepassing, om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken wanneer onemile uw voorafgaande toestemming heeft verkregen om Persoonsgegevens te verwerken (zonder dat deze intrekking de rechtmatigheid aantast van enige verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden). U kunt richtlijnen opstellen voor het postmortemgebruik van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: contact@onemilebike.com

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites van derden die op geen enkele manier door ons worden beheerd. Houd hier rekening mee wanneer u op dergelijke links klikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en/of het privacybeleid van enige andere website dan de onze. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen, ongeacht of deze via onze eigen site is gelinkt of niet.

Specifiek gebruik van wie heeft een fiets's website

Registratie is niet vereist om de website van onemile te gebruiken of te openen. Deze site kan echter forums, commentaren, blogs, message boards en dergelijke beschikbaar stellen aan zijn gebruikers. Mogelijk moet u zich voor deze functies registreren, vooral als u opmerkingen wilt achterlaten of artikelen wilt aanleveren.

Als u zich registreert en ons daarbij persoonlijke gegevens verstrekt, kunt u er zeker van zijn dat dergelijke informatie die u verstrekt, niet met derden zal worden gedeeld, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat als u opmerkingen of artikelen op een forum, blog of prikbord op deze site plaatst, alle persoonlijke gegevens die u in die opmerkingen of artikelen verstrekt, kunnen worden gelezen door iedereen die ze bekijkt.

We bieden bezoekers van onze website ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ontvangen van berichten van ons. In dit geval vragen wij de bezoeker om zijn of haar e-mailadres en naam. Deze communicatie omvat onze reguliere nieuwsbrief, productpromoties en alle andere informatie waarvan wij denken dat deze relevant kan zijn voor de bezoeker. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie door een e-mail te sturen naar contact@onemilebike.com, door op de link 'afmelden' te klikken in elke e-mail die we u sturen of door te antwoorden op elke e-mail die we u sturen.

Contact details

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit gegevensprivacybeleid, of als u per e-mail of per post contact met ons wilt opnemen, zijn onze contactgegevens als volgt:

E-mail: support@onemilebike.com